KOMPLEX VISELKEDÉS, MOTIVÁCIÓ ÉS KOMPETENCIA VIZSGÁLAT (Trimetrix)

A TTI Trimetrix 37 faktoros riportja 3 területen világít rá egy adott személy jellemző vonásaira, megmutatja az egyéni teljesítmény „hogyan”-ját,  „miért”-jét és a „mit”-jét. A felmérés objektív képet nyújt az alkalmazott viselkedési stílusáról, amely az adott munkakör kiválasztására ösztönözte, attitűdjeiről, amelyek a munka elvégzése közben motiválják, valamint az adott munkakörben szükséges kompetenciák alkalmazási lehetőségeiről. E munkaköri benchmarking eszköz a fenti 3 terület segítségével méri az adott munkakör elvárásait, teljes rendszert biztosítva a képességek és a munkaköri elvárások összevetéséhez, valamint a jelölt számára a legmegfelelőbb munkakör megtalálásához. A TTI Trimetrix valamennyi alkotóeleme biztosítja a legmegfelelőbb alkalmazott kiválasztását, fejlesztését és megtartását.

Viselkedési stílus: a „hogyan”

 A viselkedési stílust a meglévő tudás befolyásolja a leginkább. A TriMetrix riport segítségével az egyén megtanulhatja saját viselkedési stílusának értelmezését, elfogadását és az eredményes kommunikáció érdekében történő alkalmazását. Az ún. DISC riportban a viselkedési stílus 4 faktorral mérhető, ezek: a Dominancia (D), a Befolyásolás (I), a Kitartás (S), és a Szabálytisztelet (C). Az eredmények azzal gazdagítják a munkaerő kiválasztás folyamatát, hogy megmutatják, milyen teljesítményt képes nyújtani a jelölt. Ezenfelül a viselkedés alapú coaching hozzásegíti az illetőt, hogy elinduljon a szakmai fejlődés útján. 

Értékek: a „miért”

 Az értékek ablakot képeznek, amelyen keresztül a világot szemléljük, ezek viselkedésünk hajtóerői és cselekedeteink indítékai. A felmérés hat területen méri az értékeket: az önfejlesztő, a hasznossági, az individuális, az esztétikus, a szociális és a tradicionális értékek területén. A mérés eredményeinek ismeretében már kezdettől fogva olyan módon ösztönözhetjük alkalmazottainkat, amely megfelel belső motivációjuknak. Az eredmények jótékony hatást gyakorolnak mind a munkaerő felvétel, mind a coaching folyamatára, mivel megmutatják, hogy az egyént mi indítja cselekvésre, illetve mi az, ami a viselkedését motiválja.

Kompetenciák: a „mit”

 A PTSI riport keretében a TTI TriMetrix  tehetség riport  23 egyéni kompetencia segítségével mutatja meg, hogy egy adott személy mire képes egy adott munkakörnyezetben. A PTSI riport azért egyedülálló, mert három gondolati dimenzión keresztül képes felmérni az egyén kognitív struktúráját. A felmérés eredményei megmutatják, mire képes az egyén, rangsorolva személyes kompetenciáit és részletezve, hogy milyen teljesítményt képes nyújtani a munkahelyen. Amennyiben valódi betekintést nyerünk abba, hogy mi az, ami az egyént magasabb szintű teljesítményre indítja, megfelelőbb coachingot tudunk biztosítani számára, s jobban ki tudjuk aknázni képességeit.

ÉRZELMI ÉS VISELKEDÉSI INTELLIGENCIA VIZSGÁLATA

Érzelmi Intelligencia hányados

Az Érzelmi Intelligencia hányados felmérés vizsgálja az egyén személyes érzelmi intelligenciaszintjét, mely azt jelenti, hogyan képes az ember megérezni, megérteni és eredményesen alkalmazni az érzelmek erejét és hatékonyságát.  Ezek révén növelhető az együttműködési készség és az eredményesség.  Ez a felmérés két területen segíti a jobb megértést: az intraperszonális és az interperszonális viszonyokban.

A riport részei:

 · Önismeret: az a képesség, mely segít Önnek felismerni és megérteni a saját hangulatait, érzelmeit és vágyait, valamint azoknak a többiekre gyakorolt hatását.

 · Önszabályozás: az a képesség, amelynek segítségével ellenőrizheti és más irányba terelheti a negatív impulzusokat és hangulatokat. Abban is segíti Önt, hogy gondolkodjon, mielőtt cselekszik.

 · Motiváció: az az öröm, amikor az ember nem csak a pénzért vagy a státuszért dolgozik, hanem kitartóan és energikusan munkálkodik céljainak elérése érdekében.

 · Empátia: az a képesség, amellyel megérthető, hogy az egyes emberek milyen érzelmeket élnek meg.

 · Társas kompetenciák: képesség a kapcsolatok menedzselésére és a kapcsolati háló kiépítésére.

Viselkedési Intelligencia

Viselkedési Intelligencia riportot az egyéni tudatosság fejlesztésére tervezték. A felmérés alapján készülő riport 2 területbe nyújt betekintést: a megnyilvánuló viselkedési stílus és az érzelmi intelligencia aspektusait tárgyalja. Az egyéni erősségek és gyengeségek megismerése és kézben tartása a személyes és szakmai fejlődés alapjául szolgálva egyensúlyhoz és magasabb elégedettséghez vezet. A riportok mélyebb betekintést nyújtanak az egyéni jellemzőkbe. 

JOB BENCHMARKING

A munkaköri benchmarking eljárás

A tesztelni kívánt munkakör azonosítása
Fontos, hogy megértsük, miért jött létre az adott munkakör, hogyan mérik a sikert az adott munkakör területén, mi az adott munkakör története és hogyan illeszkedik a vállalat stratégiájába.
– A téma szakértőinek azonosítása
Az adott téma szakértői a szervezeten belül azok a személyek, akik közvetlen kapcsolatban állnak az adott munkakörrel és szakértelmük segítségével ki tudják alakítani annak értékelését.
 A kulcsfontosságú felelősségi körök meghatározása
A téma szakértői engedik, hogy a munkakör beszéljen és meghatározza a hozzá kapcsolódó kulcsfontosságú felelősségi köröket, kritikus fontosságú célokat, valamint azokat a kulcsfontosságú sikereket, amelyek az adott munkakör felelősségi körébe tartoznak.
 A kulcsfontosságú felelősségi körök mérlegelése és a prioritások meghatározása
A téma szakértői fontosság és időigény szerint rangsorolják a kulcsfontosságú felelősségi köröket.
– Válaszadás egyénenként a munkaköri felmérés kérdéseire
A kulcsfontosságú felelősségek alapján minden egyes téma szakértője válaszol a  munkaköri felmérés kérdéseire és kifejti álláspontját a munkakör teljesítmény követelményeire vonatkozóan.
– A különböző válaszadók riportjainak áttekintése
A több válaszadó válaszai alapján készült riport egyesíti a téma valamennyi szakértőjének álláspontját, s kialakítja a munkakör mércéjét, felsorolva a munkakör követelményeit minden egyes mért kategóriában.
– Vesse össze a tehetséget az állás mércéjével
A tehetség felmérés a munkakörével azonos skálán azonosítja azokat a jellemvonásokat, amelyekkel az egyén hozzájárul az adott munkakörhöz és lehetővé teszi az állásnak leginkább megfelelő alkalmazott kiválasztását, valamint a coaching lehetőségek azonosítását.
– Az eredmények és a megvalósítási stratégia megvitatása
A vállalat általános kiválasztási eljárása keretében hatékony munkaerő felvétellel kapcsolatos döntéseket hozhatunk és azonnal kezdetét veheti a magas szintű termelékenység.
Munkaköri benchmarking eszközök
A TTI számos benchmarking eszközt kínál a munkakörnek leginkább megfelelő alkalmazott kiválasztásához. A felméréseket használó szakember szakértelme segítségével betekintést nyújt azok működésébe és segít a legjobb megoldás meghatározásában.